Издавање пословног простора на Зеленој пијаци

 

ОГЛАС

издавање у закуп пословног простора прикупљањем писмених понуда на Зеленој пијаци у Вароши Мионица

1. Издаје се у закуп на период од 5 година:
а) пословни простор површине 50,48 м2- локал бр. 1 –десно пре главне капије на Зеленој пијаци у Мионици.
Почетна цена месечног закупа је 17.668,00 динара (са ПДВ-ом).
- понуђач прихвата да у року од 30 дана од закључења уговора изведе неопходне грађевинске и др. радове на терет сопствених средстава на закупљеном објекту по предрачуну, упутствима и одобрењу стручних лица ЈКП „Водовод Мионица“ ( у износу ( око 2200 евра по средњем курсу НБС), износ понуђеног месечног закупа неће бити у обавези да плаћа по закључењу уговора о закупу до висине уложених средстава.
б) пословни простор површине 21,20 м2- локал бр.3- унутар Зелене пијаце у Мионици (бивша месара Весић)
Почетна цена месечног закупа је 7.420,00 динара (са ПДВ-ом).
Понуђени локали се издају за обављање трговинске,угоститељске и сл.делатности и налазе се на кат.парц. бр.104 КО Варош Мионица.
2. Учесници су дужни да најкасније до 27.09.2017.године уплате депозит у износу од 10.000,00 динара, на пословни рачун ЈКП „Водовод Мионица“бр. 160 – 6988 – 64.
3. Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу ЈКП „Водовод Мионица“ Мионица, Војводе Мишића бр.23, са назнаком „Понуда за локал бр.____ не отварај“ на полеђини име/назив понуђача са адресом и конт.телефоном.

Понуда мора обавезно да садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине који се нуди,за физичка лица :име и презим ,адресу ,број личне карте, јединствени матични број грађана.
за предузетнике: име и презиме предузетника,адресу,број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње,матични број, за правна лица:назив и седиште,копију решења о упису правног лица копд надлежног органа активан статус,као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
У понуди обавезно навести бр.рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.
У поступку прикупљања писмених понуда не могу учествовати лица и др. који имају неизмирене обавезе према ЈКП „Водовод Мионица“!
Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, неблаговремена или непотпуна понуде биће одбачена.
4. Рок за достављање понудаје 29.09.2017.год. до 10 часова.
5. Отварање понуда обавиће се у просторијама ЈКП „Водовод Мионица“ Мионица дана 29.09.2017.године ,са почетком у 12 часова.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, биће изабран понуђач системом извлачењем понуде (жреб).
6. Најповољнији понуђач је дужан да сваког месеца плаћа месечну закупнину у висини излицитираног износа, као друге трошкове ( ел. енрегија, комуналне услуге и др.)
Учесницима који нису успели у поступку прикупљања понуда уплаћени депозит биће враћен 8 дана од дана отварања понуда.
7. Уколико подносилац писмене понуде не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу у року од 8 дана, губи право на враћање депозита.
8. Све потребне информације могу се добити сваког радног дана од 07-15 часова у просторијама ЈКП „Водовод Мионица“ Мионица, В. Мишића бр. 23 или на телефон 014/3422-259.
Локали се могу видети сваког радног дана у времену од 08-14 часова на Зеленој пијаци у Варош Мионици. 

Мисија

Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом и квантитетом услуга. Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Контакти

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  +3814.3421.021
  +3814.3422.259
  Војводе Мишића 23
     14242 Мионица